©2019 by World Life Mapping. Proudly created with Wix.com

Team member

 Leader    Akira Shimoda

 Sub leader    Tomoya Gagne

 

Member

Kohki Netsu

Ryo Takeuchi

Daichi Yoshihara

Tomohito Shiraiwa

Ken Miyao

Mikihisa Tsugawa

Yoshihito Kuroda