©2019 by World Life Mapping. Proudly created with Wix.com

Team member

                    Leader    Akira Shimoda 

             Sub leader    Tomoya Gagne

 

                                              Member

          Kohki Netsu

             Ryo Takeuchi

                   Daichi Yoshihara

                      Tomohito shiraiwa

            Ken Miyao

          Yoshihito Kuroda